Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu Jacht-market.com.pl

ZASADY OGÓLNE


1.Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu Jacht-market.com.pl (zwanego dalej serwisem) oraz zamieszczania w nim ogłoszeń. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisów.

2.Zabrania się Użytkownikowi promowania lub reklamowania w jakiejkolwiek formie innych serwisów internetowych o podobnej tematyce.

3.Administrator zastrzega sobie prawo do edycji (lub kasowania) ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia.

4.W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako "Miasto" czy "Tytuł" umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

5.Umieszczając ogłoszenie na serwisie Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno-etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających serwis.

6.O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.

7. Założenie konta w serwisie wiąże się ze zgoda na treść niniejszego regulaminu. Dane osobowe podane w trakcie rejestracji nie są ani nie będą upubliczniane. Format oraz jakie dane mają być przedstawione w treści ogłoszenia określa sam o Użytkownik serwisu.Jacht-market.com.pl zastrzega sobie prawo do użycia konta e-mail Użytkownika do wysłania informacji dotyczącej funkcjonowania serwisu oraz bieżącej informacji o zmianach lub o nowych funkcjach serwisu.
Bazy e-mail nie wykorzystujemy do reklamowania innych usług i firm - jedynie bieżące informacje związane z serwisem.

8. W przypadku awarii serwisu zespół Jacht-market.com.pl dołoży wszelkich starań aby jak najszybciej przywrócić serwis do pełnej funkcjonalności. W przypadku niejasności wynikłych z błędów serwisu prosimy każdorazowo o kontakt mailowy z dokładnym opisem problemu oraz danymi konta
(np. nie ukazało się ogłoszenie o treści ............... z dnia .................... opłacone systemem sms / przelew24 , użytkownik ................ mail .................) na adres ogloszenia@jacht-market.com.pl. Zespół Jacht-market.com.pl postara się pomóc i wyjaśnić sprawę w ciągu 48h.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1.Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno-etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

3.Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert (w treści regulaminu jako Odwiedzający), za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.

4.Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Odwiedzającego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia ani też za sytuacje, w których Odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi.

5.Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.

6.Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe.

7.W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się z administratorem za pomocą formularza kontaktowego.

SZCZEGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ


1.Podstawowy czas emisji ogłoszenia wynosi 30 dni -ogłoszenie darmowe niepromowane.

2.Wersje płatne ogłoszeń odpowiednio emitowane są 30 oraz 90 dni. Dodatkowo oferty są promowane poprzez wyróżnienie kolorem oraz będą widoczne na początku listy ogłoszeń.

3.Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia emisji ogłoszeń w jakikolwiek sposób nie związanych z założeniami serwisu - czyli jachty oraz turystyka wodna (np. motoryzacyjne). Ogłoszenia darmowe usuniemy automatycznie bez powiadamiania, w przypadku wielokrotnego łamania zasad usuwamy konto użytkownika oraz wszelkie ogłoszenia również merytorycznie związane z treścią naszego portalu ogłoszeniowego. Ogłoszenia płatne nie będą wyświetlane - istnieje jednak możliwość zmiany treści ogłoszenia na tematyczną z założeniem serwisu Jacht-market.com.pl i powiadomienie administratora serwisu ogloszenia@jacht-market.com.pl o zmianie treści ogłoszenia i prośbie o ponowna emisję reklamy.

4.Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego regulaminu.

5.Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika ogłoszeń tego samego produktu lub tej samej usługi. Jeden produkt lub usługa może zostać dodany co najwyżej dwa razy do dwóch różnych odpowiadających mu kategorii.

6.Wśród ogłoszeń drobnych na portalu nie mogą być zamieszczane ogłoszenia związane z działalnością gospodarczą oraz ogłoszenia służące celom zarobkowym. Ogłoszenia sprzętu używanego nie mogą zawierać strony internetowej, zdjęć w postaci banerów reklamowych oraz loga firmy. W związku z nie dostosowaniem się do regulaminu takie ogłoszenie automatycznie zostanie usunięte.

7.Serwis zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach serwisu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania. Również zastrzegamy sobie prawo do niewielkiej ingerencji w treść ogłoszenia mające na celu poprawę wyświetlania oferty oraz usunięcie podstawowych błędów.

8. W przypadku emisji ogłoszenia w gazecie treść odpowiednio skracamy do wymogów druku (około 15 słów) pozostawiając najbardziej istotne informacje. Przy dodawaniu ogłoszenia warto uzupełnić pole >>dodatkowy opis (np. do gazety)<< które pozwoli Państwu dodać treść w formie już skróconej i przygotowanej do umieszczenia w gazecie.

EDYCJA I USUWANIE OGŁOSZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ POMOC TECHNICZNA


1.Użytkownik ma możliwość zmiany, usunięcia swojego ogłoszenia, przedłużenia lub zmiany emisji poprzez panel administracyjny.

2. W przypadku pytań, kłopotów technicznych prosimy o kontakt mailowy na adres ogloszenia@jacht-market.com.pl . Prosimy o jak najszersze opisanie problemu wraz ze swoimi danymi konta abyśmy mogli zlokalizować ogłoszenia oraz użytkownika w bazie. Zespół Jacht-Market.pl postara się pomóc w ciągu 48h.
Regulamin | Reklama
Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów
zawartych w serwisie jest zabronione.